Privacy verklaring

Drawovis, gevestigd aan Brandenburgstraat 7 5402KS Uden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens: Drawovis.nl Brandenburgstraat 7 5402KS Uden +31413253372
dhr. Smits is de Functionaris Gegevensbescherming van Drawovis. Hij is te bereiken via info 'apestaart' drawovis.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Drawovis verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken. Drawovis verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om diensten bij je af te leveren
- Drawovis verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Drawovis bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens:
2 jaar > noodzakelijk voor een goede administratie of indien door de wet anders voorgeschreven, de wettelijke termijn.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Drawovis verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Drawovis gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Drawovis. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info 'apestaart' drawovis.nl

Drawovis wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link : autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Drawovis neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via info 'apestaart' drawovis.nl